การควบรวมและการซื้อกิจการ

Silver_Puzzle

“เจวีเอส เอฟเอ” ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและการดำเนินการ  การควบรวมและ/หรือการซื้อกิจการ  โดยการประสานงานของนักลงทุนที่มีศักยภาพสูงผ่านเครือข่ายของ “เจวีเอส เอฟเอ” ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่วงราคาประเมินที่ยุติธรรม สำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง  และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองการกำหนดเงื่อนไขการดำเนินงานในการทำธุรกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ให้คำแนะนำในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกรณีลดสัดส่วนหุ้นที่ถือครองโดยรัฐวิสาหกิจ นำหุ้นดังกล่าวออกจำหน่ายให้กับประชาชนหรือภาคเอกชน  และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิมโดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้  สำหรับบริษัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำ การตรวจสอบสถานะทางการเงินและธุรกิจของกิจการ (Due Diligence) และเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และวิเคราะห์ ทางเลือกการวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองฯ
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ทั้งก่อนและหลังการทำรายการสำหรับการควบรวมกิจการและวางแผนให้แน่ใจมูลค่าของกิจการได้กำหนดเป้าหมายไว้