เงินที่ระดมทุน

participation

“เจวีเอส เอฟเอ” ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมระดมทุนที่ดีที่สุดจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย โดยการแนะนำหุ้นของกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เสนอขายต่อประชาชน (PO) และบุคคลในวง จำกัด (PP) ของประเภทหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นส่วนทางการเงิน และเงินทุนสำหรับโครงการฯ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • การดำเนินโครงการด้านการเงิน    และการให้ข้อมูลทางการเงินและแหล่งที่มาของสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศและต่างประเทศ