ที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้

restructuring

“เจวีเอส เอฟเอ”  ให้บริการแนะนำแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเต็มรูปแบบ บริการจัดทำประมาณการทางการเงินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ    รวมถึงการกำหนดแผนการทำงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการฟื้นฟูการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและคำแนะนำในการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ

“เจวีเอส เอฟเอ”  ช่วยแนะนำจัดทำขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณาธุรกิจของลูกค้า  เงินทุนหมุนเวียน  หรือทางด้านการตลาด  เพื่อเสริมความมั่นใจในการพื้นฟูกิจการที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง

“เจวีเอส เอฟเอ”  ให้บริการนวัตกรรมทางการเงิน  เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างธุรกิจ  ให้มีสถานการณ์ที่มี win-win และสามารถมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มที่มิได้คาดหวังมาก่อนสำหรับเจ้าหนี้ และลูกหนี้  โดยมีแนวทางดำเนินการดังต่อไปนี้

  • การประสานงานระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้  และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรองและควบคุมการกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบขั้นตอนของการปรับโครงสร้าง และศึกษาทางเลือกที่มีศักยภาพทางธุรกิจ  เมื่อเปรียบเทียบกับแผนปรับโครงสร้างหนี้ที่เสนอ
  • จำลองสถานการณ์และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (คือการวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องระวังและพยายามกำหนดวิธีการควบคุมไม่ให้คลาดเคลื่อน)
  • ให้คำแนะนำในการปรับโครงสร้างหนี้  เพื่อสร้างความเชื่อถือ  ในการวิเคราะห์ทางการเงินและโครงสร้างของธุรกิจ
  • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเจรจากับเจ้าหนี้  เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้  และสามารถที่จะชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ตามที่ตกลง