บริการหลักของเรา

บริษัท เจวีเอส  ที่ปรึกษาการเงิน  จำกัด   มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ  ได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงในตลาดทุนและตลาดการเงิน บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน / ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ   ประเมินมูลค่าของธุรกิจ   ให้คำปรึกษาทางการเงิน    และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัท   บริการของบริษัทฯ จะดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)   และปฏิบัติตามกฎระเบียบวิธีการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้ด้วยความโปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า   และผู้ถือหุ้น   “เจวีเอส  เอฟเอ”  ได้ให้ขอบเขตการบริการด้านวาณิชธนกิจอย่างเต็มรูปแบบดังต่อไปนี้:

InvestmentBankingProjectที่ปรึกษาทางการเงิน

“เจวีเอส เอฟเอ” ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน / ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 •  ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน   ที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่า  ให้ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับมูลค่าที่เป็นธรรม  :  ความเป็นไปได้ของโครงการ, การวางแผนการเงิน, รายการได้มา    จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการเกี่ยวโยง  การปรับปรุงสภาพคล่องทางการเงิน, การเอาหุ้นออกจากตลาดฯ 
 •  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
 •  ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทำธุรกรรม  การกำหนดราคา  และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 •  จัดทำรายงานฯ สำหรับผู้มีอำนาจ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  และผู้ถือหุ้น
 •  ให้ความช่วยเหลือเพื่อแนะนำลู​กค้า   ในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้restructuring

“เจวีเอส เอฟเอ”  ให้บริการแนะนำแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเต็มรูปแบบ บริการจัดทำประมาณการทางการเงินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ    รวมถึงการกำหนดแผนการทำงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการฟื้นฟูการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและคำแนะนำในการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ

“เจวีเอส เอฟเอ”  ช่วยแนะนำจัดทำขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณาธุรกิจของลูกค้า  เงินทุนหมุนเวียน  หรือทางด้านการตลาด  เพื่อเสริมความมั่นใจในการพื้นฟูกิจการที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง

“เจวีเอส เอฟเอ”  ให้บริการนวัตกรรมทางการเงิน  เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างธุรกิจ  ให้มีสถานการณ์ที่มี win-win และสามารถมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มที่มิได้คาดหวังมาก่อนสำหรับเจ้าหนี้ และลูกหนี้  โดยมีแนวทางดำเนินการดังต่อไปนี้

 • การประสานงานระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้  และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรองและควบคุมการกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบขั้นตอนของการปรับโครงสร้าง และศึกษาทางเลือกที่มีศักยภาพทางธุรกิจ  เมื่อเปรียบเทียบกับแผนปรับโครงสร้างหนี้ที่เสนอ
 • จำลองสถานการณ์และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (คือการวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องระวังและพยายามกำหนดวิธีการควบคุมไม่ให้คลาดเคลื่อน)
 • ให้คำแนะนำในการปรับโครงสร้างหนี้  เพื่อสร้างความเชื่อถือ  ในการวิเคราะห์ทางการเงินและโครงสร้างของธุรกิจ
 • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเจรจากับเจ้าหนี้  เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้  และสามารถที่จะชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ตามที่ตกลง

เงินที่ระดมทุน participation

“เจวีเอส เอฟเอ” ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมระดมทุนที่ดีที่สุดจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย โดยการแนะนำหุ้นของกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เสนอขายต่อประชาชน (PO) และบุคคลในวง จำกัด (PP) ของประเภทหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นส่วนทางการเงิน และเงินทุนสำหรับโครงการฯ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การดำเนินโครงการด้านการเงิน    และการให้ข้อมูลทางการเงินและแหล่งที่มาของสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศและต่างประเทศ

Silver_Puzzle150x150 การควบรวมและการซื้อกิจการ

“เจวีเอส เอฟเอ” ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและการดำเนินการ  การควบรวมและ/หรือการซื้อกิจการ  โดยการประสานงานของนักลงทุนที่มีศักยภาพสูงผ่านเครือข่ายของ “เจวีเอส เอฟเอ” ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่วงราคาประเมินที่ยุติธรรม สำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง  และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองการกำหนดเงื่อนไขการดำเนินงานในการทำธุรกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

         • ให้คำแนะนำในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกรณีลดสัดส่วนหุ้นที่ถือครองโดยรัฐวิสาหกิจ นำหุ้นดังกล่าวออกจำหน่ายให้กับประชาชนหรือภาคเอกชน  และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิมโดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้  สำหรับบริษัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
         • ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำ การตรวจสอบสถานะทางการเงินและธุรกิจของกิจการ (Due Diligence) และเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
         • ให้คำปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และวิเคราะห์ ทางเลือกการวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองฯ
         • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ทั้งก่อนและหลังการทำรายการสำหรับการควบรวมกิจการและวางแผนให้แน่ใจมูลค่าของกิจการได้กำหนดเป้าหมายไว้