สมัครงาน

หากคุณมีความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ โปรดส่งประวัติและจดหมายติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง 

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่:

121/82 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 28career-opportunities

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2641-2045  โทรสาร: 0-2642-2919

เวปไซด์:  www.jvsfa.co.th

อีเมล์:  fa@jvsfa.co.th

งานหลักด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน

เตรียมการวิจัยทางเศรษฐกิจ / การเงิน และการวิเคราะห์สำหรับงานพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

สรุปศึกษาสถิติและเตรียมความพร้อม คาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

    • การศึกษาปริญญาตรี ,ปริญญาโท ด้านการเงิน  การบัญชี  การตลาด เศรษฐศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เช่น MIS, CIS หรือวิศวกรรม) หรือวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
    • มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มในสายงาน
    • มีทักษะในความคิดและวิเคราะห์
    • มีลักษณะเป็นมืออาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งรายละเอียดการสมัครมาที่   อีเมล์:  fa@jvsfa.co.th

Shop for an excellent article from the experienced producing services to always be secure through declining a course! Specialist copy writers in addition to very low selling prices operating on your profit. Get right now essay writing.