เกี่ยวกับเรา

Order a strong essay or dissertation from the qualified professional composing provider to generally be safe and sound out of fails any course! Qualified creators not to mention decreased rates performing to your gain. Get today writing help.

About-Usประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด  (“เจวีเอส เอฟเอ”) จัดตั้งในปี พ.ศ. 2538 โดยกลุ่มผู้บริหารอาวุโสและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากการทำงานในบริษัทเอกชนและภาครัฐ มามากกว่า 20 ปี ในธุรกิจสถาบันการเงิน และอุตสาหกรรม เช่น สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา บริษัทประเมินราคา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการอบรมและปรับโครงสร้างกิจการ,ธุรกิจบริการปรับโครงสร้างหนี้และการเงิน

บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด ให้บริการคำปรึกษาทางด้านการเงินโดยได้รับอนุมัติจาก

SECที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
Circle
“เจวีเอส เอฟเอ” ได้จดทะเบียน เป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย  กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นที่ปรึกษาสาขาการเงิน ระดับ A

เป้าหมายของเรา

“เจวีเอส เอฟเอ” มีเป้าหมายที่จะช่วยให้ลูกค้าสร้างมูลค่าระยะยาวที่จะปรับปรุงตำแหน่งในการแข่งขันของลูกค้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด