เกี่ยวกับเรา

About-Usประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด  (“เจวีเอส เอฟเอ”) จัดตั้งในปี พ.ศ. 2538 โดยกลุ่มผู้บริหารอาวุโสและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากการทำงานในบริษัทเอกชนและภาครัฐ มามากกว่า 20 ปี ในธุรกิจสถาบันการเงิน และอุตสาหกรรม เช่น สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา บริษัทประเมินราคา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการอบรมและปรับโครงสร้างกิจการ,ธุรกิจบริการปรับโครงสร้างหนี้และการเงิน

บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด ให้บริการคำปรึกษาทางด้านการเงินโดยได้รับอนุมัติจาก

SECที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
Circle
“เจวีเอส เอฟเอ” ได้จดทะเบียน เป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย  กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นที่ปรึกษาสาขาการเงิน ระดับ A

เป้าหมายของเรา

“เจวีเอส เอฟเอ” มีเป้าหมายที่จะช่วยให้ลูกค้าสร้างมูลค่าระยะยาวที่จะปรับปรุงตำแหน่งในการแข่งขันของลูกค้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด